Body& Soul Spa dla Kobiet z szałasem- Abby i Beata

W czasie warsztatu Body & Soul Spa dla Kobiet będziemy pracować z Energią Serca i żywiołem ognia. Podzielimy się z Wami technikami masażu serca, które pomagają uwolnić zatrzymane emocje i otworzyć się na wewnętrzną energię miłości.

Dzięki specjalnej Ceremonii Sauny (Temazcal), która połączy nas z naszym kobiecym rodem, uwolnimy się od przestarzałych wzorców, zużytych schematów odziedziczonych w naszej żeńskiej linii po całych pokoleniach kobiet… tworząc nowy paradygmat Miłości, Tkliwości i Współczucia.

Temazcal to nazwa, której Meksykanie używają na określenie tego, co w kulturze Rdzennych Amerykan znane jest jako Sweat Lodge, czyli Szałas Potu. Temazcal to konstrukcja w kształcie kopuły, reprezentująca Matczyne Łono, Łono Matki Ziemi lub Wielką Matkę, która jest czystą Miłością i Życzliwością; do której wchodzimy, abyśmy mogli spojrzeć do swojego wnętrza, zobaczyć tam siebie, spotkać się ze swoją Jaźnią. W centralnym miejscu Szałasu znajduje się dołek, w którym umieszcza się czerwone gorące kamienie – reprezentujące ojca, słońce, światło i męskość, potrzebne do rozpoczęcia nowego życia. W czasie tej ceremonii wykorzystujemy nasze głosy i potężne bębnienie, aby uwolnić wszystko czego potrzebujemy, by wejść w teraźniejszość, tu i teraz, gdzie wszystko jest możliwe. Wyjście z tej przestrzeni symbolizuje nasze odrodzenie z ciemności i ciszy łona. To nie jest religijny rytuał, to po prostu zwyczaj w jaki Rdzenni Amerykanie przeprowadzają rytuał Sauny.

Dźwięk archaicznego instrumentu oraz ludzki głos są nośnikami dźwięku natury i wszystkiego co nas otacza. Prawdziwy dźwięk pochodzi z głębi serca, z duszy. Jest wiernym sługą umysłu i emocji. Otwierając ciało poprzez taniec 5Rytmow, zapraszając uzdrawiający oddech pozwolimy na spotkanie z naszym wewnętrznym głosem. Wsłuchamy się w relację, jaka jest między ciałem a głosem. Praktykując podczas tego warsztatu archaiczny, improwizowany śpiew i szamański śpiew chóralny (pochodzący ze starożytnej Mongolii) wyzwolimy potężne, eteryczne i medytacyjne dźwięki wokalne. Połączenie archaicznego śpiewu z ruchem daje możliwość autentycznej improwizacji, otwarcia się na potęgę intuicji, która łączy nas ze sobą i otoczeniem.

Poprzez te szczególne metody będziemy odkrywać naszą wyjątkowość i wewnętrzną moc. Otaczająca natura i cisza będą nas wspierać w tej wspólnej podróży.
Zapraszamy bez względu na wiek i doświadczenie.

Abby DelSol od 2000 roku praktykuje podróż z dźwiękami archaicznymi, śpiewem jako narzędziami do pogłębiania Intuicji, zrozumienia oraz pewności siebie w życiowej Improwizacji (Wielka Brytania, Argentyna i wiele krajów Ameryki Pd.). Dojrzewała w rodzinie holistycznej, zajmującej się naturalnymi terapiami, budującej społeczność miasta Elbolson w Patagonii (Argentyna) www.toneoflife.com

Beata Eckert jest nauczycielką pracy z ciałem metodą 5Rytmów®. Prowadzi warsztaty w kraju i za granicą. Od wielu lat pogłębia różne techniki uzdrawiania, improwizacji ruchowej tańca i medytacji. Jest masażystką oraz instruktorem Improwizacji Tańca, Symboliki Ciała i Eksperymentalnego Teatru Tańca. Bierze udział w różnego rodzaju projektach artystycznych. www.strefarytmow.pl

.

Czas: 29.07-2.08 2020 zaczynamy w środę o godzinie 19:00 kończymy w niedzielę o godzinie 14:00

Koszt: 1080 zł/1200 zł (niższa kwota przy rezerwacji do 10 lipca 2020)

Rezerwacji dokonujemy przez wpłatę na konto 200 zł. z dopiskiem SPA
 Nr konta: 75 1090 1476 0000 0001 1099 6430 Beata Eckert  (prosimy o potwierdzenie wpłaty mailowo lub telefonicznie)

*Cena zawiera  1 ciepły posiłek każdego dnia i możliwość spania pod własnym namiotem (więcej informacji przy zapisach)

Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona, dlatego warto zarezerwować miejsce wcześniej.

We will share with you special massage techniques releasing stuck emotions, allowing us to ground our inner Love Energy. With a special Temazcal (Sweat Lodge) Ceremony to connect with our feminine lineage, to release old outdated pattern inherited from our female lineage… creating a new paradigm of Love and Compassion.

Temazcal is the name the Mexicans give to what is more commonly known as a Sweat Lodge in the Native American culture.   The Temazcal is a dome shaped structure, representing the mother’s womb, the womb of mother earth or the great mother who is pure love and kindness, into which we enter so we can look inward and meet our Self. There is a pit in the center where red hot stones are placed.  This represents the father, the sun, the light or masculine element which comes to fertilize the womb of the mother so that life can begin.   In the ceremony, we use our voices and powerful drumming to release whatever we need in order to come into the present, here and now, where everything is possible.  Coming out of this space represents our rebirth, out of the darkness and the silence of the womb.  This is not a religious ritual, it is simply the Native American concept of a Sauna.

Both the sound of an archaic instrument and human voice carry the sound of Nature and everything that surrounds us. The true sound comes only from the depth of the heart and soul. By opening the body using simple movement and inviting the healing breath we respond to our inner voice. We listen to the interaction between the body and voice. During the workshop we will practice archaic, improvised singing and Shamanic chorales (hailing back to ancient Mongolia) to release powerful, ethereal, and meditative vocal sounds. Combining archaic singing with movement leads to authentic improvisation; an opening to the power of intuition, which joins us with each other and the surrounding environment.

By using these simple methods we will be discovering our own exceptionality and internal power. Nature and silence that surround us at the beautiful retreat center in Ransko, will aid and support us along the journey.

Please do come, regardless of how old or experienced you are!

Beata Eckert, an instructor and teacher of how to work with your body using the 5 Rhythms method, has been holding seminars both in this country and abroad. Beata has been studying various healing techniques, movement improvisation of the dance and meditation for many years now. She is also a masseuse and instructor of Dance Improvisation, Body Imagery, and Experimental Dance Theater. Beata takes part in various types of artistic projects, see www.strefarytmow.pl.

Since 2000, Abby DelSol has been traveling with archaic sounds and singing as a tool to heighten your intuition, self-awareness and confidence in this Improvisation we call Life (Great Britain, Argentina and numerous countries of South America). Abby grew up in a holistic family, practicing natural therapies while laying the cornerstone for the future city of El Bolson in Patagonia (Argentina) www.toneoflife.com

 

Date of workshops: 29.07-2.08 from Thursday 7 p.m. to Sunday 2 p.m.

Cost: 1080zl / 1200zl (lower price when you book before 10.07.2020 )*

To book your place please sent 200zl to the account with a title “SPA”.

Account number : 75 1090 1476 0000 0001 1099 6430 Beata Eckert ( Please sent a confirmation of the payment by email or by phone )

*Total cost including one hot meal every day and possibility of sleeping in a shared room or under your own tent ( more info during the booking ).

The places are limited depends on the order of the payment.

For booking and more information please contact info@strefarytmow.pl  Sylwia tel. 664 02 76 46

 

 

 


Termin
29 lipca - 2 sierpnia 2020

Kontakt
Strefa
info@strefarytmow.pl
+48 664027646

Miejsce
Strefa Rytmów Rańsko


Wczytuję mapę...